fbpx

קצבאות הביטוח לאומי ישן

קצבאות הביטוח לאומי ישן

מימוש קצבאות הביטוח הלאומי:

המוסד לביטוח לאומי מופקד על הביטחון הסוציאלי של אזרחי המדינה.
מתוקף אחריותו זו, המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבאות והטבות שונות למגוון רחב של
אוכלוסיות בחברה הישראלית, בהתאם לקריטריונים ותנאים שנקבעו לצורך זכאותם, כדי
להבטיח להם בין היתר ואולי העיקר, אמצעי מחייה בזמן שאינם מסוגלים להשתכר למחייתם
מפאת מחלה שתוצאותיה נכות, פיטורין ופגיעה בעבודה.

קצבת סיעוד:

במסגרת חוק סיעוד הביטוח הלאומי תוענק קצבת סיעוד לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, 67
לגברים, 62 לנשים, המתגוררים בביתם ו/או בדיור מוגן וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע
פעולות תפקודיות יום יומיות ובניהול משק הבית וכן לאנשים שזקוקים להשגחה למניעת
סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

גמלת הסיעוד תלויה במבחן ההכנסות וסכום ההכנסה והשפעתו על הגמלה משתנה בהתאם
למצב המשפחתי של הזכאי. הכנסות שנלקחות בחישוב מבחן ההכנסות הינן: הכנסה ברוטו
מעבודה כשכיר או כעצמאי, הכנסה מפנסיה, הכנסה מקצבאות הביטוח הלאומי, הכנסה
מנכס, הכנסות לפי סעיף 2 לפקודת המיסים כדוגמת רווחי הון, תגמולים.

את גמלת הסיעוד יכול הזכאי לקבל או בגמלה בכסף, או בשירותי סיעוד. בכל רמה ניתן
לשלב בין קצבה בכסף לבין שירותי סיעוד שכוללים טיפול אישי בבית, ביקור במרכזי יום,
מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה ושירותי כביסה, כל זאת במטרה להקל על בני משפחת הזכאי
לגמלה את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו.

בנובמבר 2018 יצאה לדרך "תכנית הסיעוד הלאומית החדשה" שנותנת מענה (אם כי עדיין
לא באופן מלא לאוכלוסיית הקשישים) ומקלה על מצבם של הקשישים הסיעודיים ובפרט אלו
בעלי הכנסה נמוכה עם מצב סיעודי-תפקודי קשה/מורכב בהרחבת ההיקפים של השירותים
הקיימים.

במסגרת הרפורמה החדשה נקבעו 6 רמות לגמלת סיעוד, במקום 3 רמות שהיו קודם
הרפורמה, בהתאם ליכולת התפקוד של הזכאי (בדיקת הערכת תלות, ADL), הלבשה,
רחצה, האכלה, טיפול בהפרשות, ניידות בבית, או שניתן לזכאי בגין הצורך שלו בהשגחה.
הרפורמה מעניקה יותר שעות סיעוד לאלו שנמצאו זכאים לרמות התלות הגבוהות (5-6)
בעזרתו של אדם אחר לסייע להם בביצוע פעולות היום יומיות ובניהול משק הבית או שהינם
זקוקים להשגחה צמודה למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

את טופס התביעה לקצבת סיעוד של הביטוח הלאומי ניתן להגיש באופן ידני ו/או באופן מקוון
באתר של הביטוח הלאומי. נדרש לצרף לטופס התביעה את כלל המסמכים הרפואיים
התומכים בזכאותך לקבלת הגמלה, כדי להבטיח עד כמה שניתן שהביטוח הלאומי יוכל
לקבוע את רמת הזכאות לקצבת הסיעוד על סמך הניירת שהוגשה ללא בדיקה של מעריך
סיעודי מטעם הביטוח הלאומי בבית הקשיש.

במקרה של החלטת הביטוח הלאומי לשלוח מעריך סיעודי מטעמה לקבוע את רמת הזכאות
לגמלת סיעוד, יתואם מול איש הקשר המגיש את התביעה ו/או הקשיש עצמו ביקור בית.
במהלך הבדיקה יישאל החולה ע"י המעריך הסיעודי על מצבו התפקודי ובמידת הצורך יפנה

המעריך הסיעודי אל בני המשפחה בשאלות ולאחר מכן ובהתאם להחלטתו תתבצע בדיקה
מעשית לבחינת היכולות התפקודיות היום יומיות (ADL) של הקשיש.

 

החלטת המוסד לביטוח לאומי על הזכאות לגמלת הסיעוד תישלח למגיש התביעה.
במידה והביטוח הלאומי החליט לדחות את הבקשה לגמלת סיעוד, או שמגיש התביעה אינו
מסכים לרמת הזכאות שנקבעה לקשיש לגמלת הסיעוד, ניתן להגיש ערעור תוך 60 יום
לוועדה מייעצת ו/או בית דין לעבודה, תוך התייחסות לסיבות הגשת הערעור על ההחלטה
ובצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.

במידה והקשיש ו/או בן המשפחה, מעסיק עובד זר ולא עובד ישראלי ומחזיק בידו היתר
להעסקת עובד זר בתוקף, הוא יוכל לקבל את קצבת הסיעוד בגמלה בכסף ולא בשירותי
סיעוד. גם כאן סכום הקצבה נקבע בהתאם לרמת הזכאות שנקבעה לקשיש ע"י המוסד
לביטוח לאומי.

 

 

נכות כללית

 

קצבת הנכות משולמת למי שאינם יכולים לעבוד או שיכולתם להשתכר פחתה ב- 50% לפחות בגלל
מצבם הבריאותי הקיים, כתוצאה ממחלה, תאונה או מום מלידה.

תנאים לקבלת קצבת זכאות לנכות כללית:

1. גיל ותושבות – תושב ישראל, מלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה.
2. הכנסות התובע מעבודה – התובע אינו עובד או שהכנסתו כעצמאי/שכיר נמוכה מ-60%
מהשכר הממוצע במשק, 6,164 ש"ח.
אישה נשואה עקרת בית, שלא הועסקה תקופה ארוכה תיבדק זכאותה במסלול שונה לקבלת
קצבת נכות לעקרת בית, אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-
48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסיקה לעבוד, אם הפסקת
העבודה היתה לאחר הגשת התביעה.

3. נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע למגיש הבקשה נכות בשיעור של 60%
ומעלה או 40% משוקללת במידה ולתובע מספר ליקויים רפואיים כאשר אחד מהם בשיעור
של 25% לפחות.
4. דרגת כושר השתכרות – התובע אינו מסוגל לעבוד או שיכולתו להשתכר ירדה ב- 50%
לפחות ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים הבאים: 60%, 65%, 74%, 100%.
במידה ויקבע כי התובע לא איבד את יכולת ההשתכרות שלו, ונקבע לו אובדן כושר פחות מ-
50% – לא יהיה זכאי התובע לגמלת נכות גם אם עמד בתנאים של קבלת נכות רפואית
גבוהה.

 

סכומי הקצבה:
הזכאות לקצבת הנכות וסכום הקצבה יקבעו באמצעות פקיד התביעות של המוסד לביטוח
הלאומי, לאחר שיתייעץ עם רופא מוסמך ועם פקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי.
אחוזי קצבת הנכות נקבעים על פי דרגת אי הכושר שנקבעה לתובע:
1. דרגה מלאה בשיעור של 100%-75% – קצבה חודשית מלאה בסך של 3,312 ש"ח.
2. דרגה חלקית בשיעור של 74% – קצבה חודשית חלקית בסך של 2,236 ש"ח.
3. דרגה חלקית בשיעור של 65% – קצבה חודשית חלקית בסך של 2,022 ש"ח.
4. דרגה חלקית בשיעור של 60% – קצבה חודשית חלקית בסך של 1,903 ש"ח.

– תוספת עבור ילדים משולמת בהתאם לקריטריונים הבאים ורק עבור שני הילדים
הראשונים:
1. טרם מלאו להם 18 שנים.
2. משרתים שירות צבאי/שירות לאומי וטרם מלאו להם 24 שנים.

– תוספת עבור בן/בת הזוג מותנית בסכום הכנסותיו/ה, עד 5,856 ש"ח ובן/בת הזוג
אינו/ה מקבל קצבה אחרת.

 

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.