fbpx

פרק 15: ביטוח רפואי לעובד זר:

ביטוח רפואי לעובד זר:
על המעסיק עובד זר בענף הסיעוד לבצע עבורו ביטוח רפואי כחוק. קופות החולים אינן מורשות לבטח בביטוח רפואי את העובדים הזרים, אלא רק חברות ביטוח מסוימות אשר מורשות לכך.
עם קבלת הפוליסה שבוצעה לביטוח רפואי עבור העובד הזר, נדרש לבחון ולבדוק אותה ובמיוחד את החלק המתייחס לאי חידוש הפוליסה במקרים המסויימים לעובד הזר. שכן במידה ולא יינתן חידוש לביטוח הרפואי של העובד הזר המועסק באמצעותכם, לא תוכלו להעסיקו עוד.
פרט לתשלום הביטוח הרפואי לעובד הזר, אין נדרש מכם עוד תשלומים אחרים בגין מימון תרופות, שירותים רפואיים ועוד.

אל תוותרו על מה שמגיע לכם!
אנחנו מתחייבים - לא קיבלת פיצוי לא שילמת!

בייחוד בימים אלו חשוב שתקבלו את מה שמגיע לכם מהמוסדות והארגונים הממשלתיים.